Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Cintorínsky poplatok

Pohrebiská Veľký Blh

Popis
 1. Miesto na pohrebisku (miesto pre hrob, hrobku, urnu) sa prenajíma písomnou nájomnou zmluvou o nájme hrobového miesta, ktorú uzatvára žiadateľ – nájomca so správcom pohrebiska na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko. Na základe tejto nájomnej zmluvy má nájomca právo zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť do hrobu telo mŕtveho alebo spopolnené pozostatky zosnulého, upraviť povrch miesta. Nájomcom môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
 2. Nájomca môže určiť kontaktnú osobu, ktorá sa bude starať o udržiavanie hrobového miesta. Meno tejto osoby doplní správca pohrebiska do evidencie na základe splnomocnenia nájomcu. Ak nemožno získať splnomocnenie, zapíše správca kontaktnú osobu na základe čestného vyhlásenia, ktorého vzor je prílohou č. 3 k tomuto Prevádzkovému poriadku pohrebiska a domu smútku. Kontaktnou osobu môže byť len občan starší ako 18 rokov.
 3. V prípade uloženia zosnulej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca nájom hrobu nájomnou zmluvou, v krajnom prípade potvrdením o zaplatení. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
 4. V prípade zmeny mena na náhrobku je každý z nájomcov povinný oznámiť túto skutočnosť na správe pohrebiska. Je to potrebné pre zmenu v evidencii hrobových miest.
 5. Správca pohrebiska je povinný mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom evidenciu voľných miest, dovoliť na požiadanie občanom, aby do neho nahliadli.
Doklady  
Miesto

Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22  Veľký Blh

Mimo pracovného času: Ladislav Vitárius, Mieru 277 

Kontakt

Miestnosť 1. kontaktu, tel.: 047/5812070, e-mail: ocu@velkyblh.sk

Mimo prac. času správca cintorína: Ladislav Vitárius, Mieru 277, 

Telefón: 047/ 56 96 603, 0910 236 079

Poplatok

- poplatok za mraziace zariadenie PTP VB 3,32 €/deň pre ostatných 6,64 €/deň
- poplatok za malú rozlúčkovú miestnosť 6,64 € / deň pre ostatných 9,96 € / deň
- poplatok za pohrebnú miestnosť PTP VB 6,64 € pre ostatných 9,96 €
- poplatok za ozvučenie v dome smútku 3,32 € pre ostatných 6,64 €
- cena nájomného za užívacie právo k hrobu je stanovená nasledovne:

 • jednohrob - na prvých 10 rokov 26,56 € na ďalších 10 rokov 33,19 €
 • dvojhrob - na prvých 10 rokov 33,19 € na ďalších 10 rokov 49,79 €
 • trojhrob - na prvých 10 rokov 49,79 € na ďalších 10 rokov 66,39 €
 • detský hrob - na prvých 10 rokov 16,60 € na ďalších 10 rokov 33,19 €
 • krypta - na prvých 10 r. za 1 m2 16,60 € na ďalších 10 r.za 1 m2 33,19 €
 • urna - na prvých 10 rokov za 1 m2 6,64 € na ďalších 10 r. za 1 m2 9,96 €
Doba vybyvenia  
Formuláre  
Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Blh č. 2/2010 v platnom znení
Zákon č. 131/2010 Z. z. v platnom znení

Stavby

 1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne, alebo na úpravu uţ jestvujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu) treba predchádzajúci súhlas správcu pohrebiska.
 2. Pri povolení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi správcu pohrebiska najmä pokiaľ ide o tvar, rozmer, výzdobu alebo druh pouţitého materiálu.
 3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené na susedných hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a správcu pohrebiska.
 4. Na prenajatých miestach oprávnené osoby, alebo osoby im blízke alebo iné osoby môţu vykonávať jednoduché práce potrebné na udrţiavanie miesta a jeho skrášľovanie, vysádzanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.
 5. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky moţno na prenajatých miestach len s písomným súhlasom správcu cintorína. Správca ich môţe odstrániť, ak narušujú prevádzku cintorína alebo starostlivosť o hrobové miesta.
 6. Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby. Bez písomného súhlasu správcu cintorína nie je dovolené vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobovú výzdobu atď.
 7. V prípade nedodrţania podmienok súhlasu správcu pohrebiska je zhotoviteľ povinný odstrániť nevhodnú úpravu hrobu na svoje náklady, resp. tak vykoná Obec Veľký Blh na náklady zhotoviteľa.

 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka