Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Popis

Dane v roku 2013 po novom pre zdaňovacie obdobie na rok 2013 za daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
Obec Veľký Blh upozorňuje občanov – daňovníkov, že pre rok 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).
Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

 • daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel, daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely, daň z bytov)
 • daň za psa
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje.

Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.
Tlačivo je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade vo Veľkom Blhu alebo na internetovej stránke obce.
Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ podajú:

 • tí občania, ktorí v priebehu roka 2012 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2012.

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2013

 • noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2012 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti).

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

 • noví prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2012.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2012, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2013

 • majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31.12.2012 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

 • prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31.12.2012 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

Obec Veľký Blh ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k ...“ . Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Týmto postupom zaniká povinnosť daňovníka uhradiť daň za psa do 31. januára 2013 tak, ako to oznámeniami ukladala Obec Veľký Blh v predchádzajúcich rokoch.
Daňovník vyplnené tlačivo „Priznanie k ...“ môže podať:
• osobne do podateľne Obecného úradu vo Veľkom Blhu
• poštou: Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22  Veľký Blh

Doklady Pri nadobudnutí nehnuteľnosti :
 • kúpou je potrebné predložiť kúpnu zmluvu a list vlastníctva
 • darovaním je potrebné predložiť darovaciu zmluvu a list vlastníctva
 • dedením je potrebné predložiť dedičské rozhodnutie a list vlastníctva
 • dražbou schválený príklep súdom a list vlastníctva

Miesto

Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22  Veľký Blh
Kontakt Miestnosť 1. kontaktu, tel.: 047/5812070, e-mail: ocu@velkyblh.sk
Poplatok Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č.2012-1 v znení neskorších zmien
Doba vybyvenia  
Formuláre Daň z pozemkov a stavieb
Legislatíva Zákon č. 582/2004 Z. z., zák. č. 563/2009 Z. z., VZN č. 2012-1 v znení neskorších zmien

 


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka