Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

tel.: 047/58 120 70            mail: ocu@velkyblh.sk           starosta@velkyblh.sk              0903 552 324

  IČO: 00319198                   DIČ: 2021230530                  IBAN: SK75 0200 0000 0012 6437 2451

Pre pracovníkov obce vo všeobecnosti platí tvar e-mailovej adresy: meno.priezvisko@velkyblh.sk 


 

Úradná tabuľa obce

RÚVZ - žiadosť o súčinosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov - chovateľov.

Zverejnené 4.12.2018 -E.Š.-


 

Výsledky komunálnych volieb konaných 10.11.2018

Zverejnené 12.11.2018 -E.Š.-


 

Verejný opis veci - guľovnica

Zverejnené 2.11.2018 -E.Š.-


 

Ďakovný list

Zverejnené 2.11.2018 -E.Š.-


 

Zámer obce (ul.SNP) schválený v OZ 19.10.2018

Zverejnené 31.10.2018 -E.Š.-


 

Výzva na voľby do Rady školy pri ZŠ a MŠ

Zverejnené 11.10.2018 -E.Š.-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľký Blh na I. polrok 2019

Zverejnené 11.10.2018 -E.Š.-


 

Oznámenie zámeru Obce Veľký Blh o prevode majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnené 27.9.2018 -E.Š.-


 

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 27.8.2018 -E.Š.-


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Zverejnené 27.8.2018 -E.Š.-


 

Voľby do samosprávy obcí v roku 2018 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK: ocu@velkyblh.sk

Zverejnené 23.8.2018 -E.Š.-


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Zverejnené 17.8.2018 -E.Š.-


 

OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené 2.8.2018 -E. F.-


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Právo voliť a byť volený

Zverejnené 20.7.2018 -E.Š.-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 18.6.2018 -E.Š.-


 

Africký mor ošípaných - informovanie občanov

Zverejnené 30.5.2018 -E.Š.-


 

Zaburinenie pozemkov

Zverejnené 23.5.2018 -E.Š.-


 

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

Zverejnené 4.5.2018 -E.Š.-


 

Pošta Veľký Blh - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Zverejnené 23.4.2018 -E.Š.-


 

Záverečný účet za rok 2017

Zverejnené 28.3.2018 -E. F.-


 

Záverečné stanovisko vydané OÚ Banská Bystrica-oddel.ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BB kraja na roky 2016-2020.

Zverejnené 27.3.2018 -E.Š.-


 

Oznámenie zámeru priameho predaja majetku obce Veľký Blh - ul. SNP

Zverejnené 15.3.2018 -E.Š.-


 

Oznámenie zámeru obce priameho predaja majetku obce Veľký Blh - Marián Rácz.

Zverejnené 15.3.2018 -E.Š.-


 

Výberové konanie na prac. miesto terénneho sociálneho pracovníka v obci Gemerská Ves

Zverejnené 1.3.2018 -E.Š.-


 

Nájomná zmluva - dom smútku - návrh

Zverejnené 11.11.2017 -T. Cs.-


 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Blh č. V2017-2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - NÁVRH

Zverejnené 11.11.2017 -T. Cs.-


 

Voľby VÚC 2017 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK ocu@velkyblh.sk

Zverejnené 21.8.2017 -E. F.-


 

Nájomná zmluva - dom smútku - pred schválením OZ

Zverejnené 13.4.2017 -T. Cs.-


 

Dodatok č. 1 k VZN č. V2013-2 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Zverejnené 13.1.2017 -V. T.-


 

VZN obce Veľký Blh č. V2016-3 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a zneškodňovanie kalov zo septikov

Zverejnené 16.12.2016 -V. T.-


 

VZN obce Veľký Blh č. V2016-2 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Veľký Blh

Zverejnené 16.12.2016 -V. T.-


 

Návrh rozpočtu

Zverejnené 29.11.2016 -V. T.-


 

Dodatok č. 3 k VZN obce Veľký Blh č. 2/2009 o verejnom poriadku na území obce Veľký Blh

Zverejnené 29.11.2016 -V. T.-


 

VZN obce Veľký Blh č. V2016-1 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

Zverejnené 29.11.2016 -V. T.-


 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce

Zverejnené 29.11.2016 -V. T.-


 

Voľné pracovné miesto - samostatný odborný referent obce

Zverejnené 21.11.2016 -V. T.-


 

Návrh dodatku č. 3 k VZN o verejnom poriadku

Zverejnené 8.11.2016 -V. T.-


 

PHSR na obdobie 2016 -2022

Zverejnené 8.7.2016 -V. T.-


 

Záverečný účet - 2015

Zverejnené 16.3.2016 -O. A.-


 

VZN o miestnej dani za ubytovanie

Zverejnené 16.2.2016 -V. T.-


 

Vyhradenie pôsobnosti obce - výrub drevín

Zverejnené 12.1.2016 -O. A.-


 

Rozpocet obce na rok 2016

Zverejnené 23.12.2015 -V. T.-


 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnené 8.12.2015 -V. T.-


 

Schválenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnené 2.12.2015 -V. T.-


 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN za odpady č. V2013-4

Zverejnené 27.11.2015 -V. T.-


 

Návrh VZN o miestnej dani za ubytovanie

Zverejnené 27.11.2015 -V. T.-


 

Rozsah hodnoteniaRegionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) BBSK

Zverejnené 28.7.2015 -V. T.-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Zverejnené 17.6.2015 -V. T.-


 

Záverečný účet obce 2014

Zverejnené 8.6.2015 -E. F.-


 

Aktuálne oznamy

Obce môžu obnoviť historické budovy a podporiť podnikanie v regióne vďaka mikro PPP projektom na regionálnej úrovni.

Zverejnené 6.9.2018 -T. Cs.- Vyprší o 20 dní.


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vznika požiaru

Zverejnené 3.8.2017 -O. A.-


 

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní

Zverejnené 23.6.2016 -V. T.-


 

Upozornenie polície

Zverejnené 22.10.2015 -O. A.-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Zverejnené 17.6.2015 -V. T.-


 

Nenašli sa žiadne akcie

Zamestnanci Obecného úradu vo Veľkom Blhu v zmysle zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, podľa § 7b, ods.1 písm.a) komunikujú v ústnom aj  písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny v jazyku maďarskom.

A Nagybalog-i községi hivatal alkalmazottai a 184/1999 törvény és annak későbbi rendeletei értelmében a 7b§, 1a) bekezdés alapján az ügyintézést úgy írásban mint szóban magyar nyelven, vagyis a kisebbségi nyelven is végzik.


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka