Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

KONTAKT

Obec Veľký Blh, Matričný úrad – Družstevná 354, 980 22  Veľký Blh
Eva Forgáčová, č. tel.: 047/5812070, matrika@velkyblh.sk

 

ZÁPIS NOVORODENCA

UZAVRETIE MANŽELSTVA

ZÁPIS ÚMRTIA OBČANOV

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY

UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

PRIJATIE PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE

ORGANIZOVANIE OBČIANSKYCH OBRADOV

OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN

 

SPÁDOVÉ OBCE MATRIČNÉHO OBVODU
Obec Veľký Blh – matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002. Do matričného obvodu okrem obce Veľký Blh patria obce Uzovská Panica, Rakytník, Padarovce, Dražice.

 

HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI

 1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu
 2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
 3. Zápis úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
 4. Vydávanie výpisov z matriky
 5. Zápis do osobitnej matriky

 

ZÁPIS NOVORODENCA
Dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje otec dieťaťa):

 • občianske preukazy obidvoch rodičov
 • sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke, rozvedenej matke, vdove:

 • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)
 • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • úmrtný list zosnulého manžela


UZAVRETIE MANŽELSTVA

 1. Ak sú obaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt v obciach patriacich do matričného obvodu
 • Predložia: občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určené otcovstvo.
 • Za prijatie žiadosti a za uzavretie manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode sa nevyberá správny poplatok.
 1. Ak chce uzavrieť manželstvo maloletá osoba staršia ako 16 rokov,
 • predloží okrem dokladov uvedených v bode 1 aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
 1. Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom mimo územia matričného obvodu /delegovaný sobáš/
 • Predkladajú všetky doklady ako v bode 1 matričnému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – delegovanie sobáša. Delegujúci matričný úrad vyberá poplatok vo výške 16,50 € a matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzavrie poplatok vo výške 16,50 €.
 1. Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva, predloží nasledovné doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (okrem rodného listu):
 • rodný list,
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o pobyte,
 • potvrdenie o osobnom stave,
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť,
 • predkladané verejné listiny musia byť vyššie overené /APOSTILLE/ a musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/, Štátny občan Slovenskej republiky predloží všetky doklady uvedené v bode 1. Za uzavretie manželstva s cudzincom matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 66,00 €. Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.
 1. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky /bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov/ predkladajú žiadosť na uzavretie manželstva a doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu. Matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 199,00 €

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

 

ZÁPIS ÚMRTIA OBČANOV

 • predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho v dvoch exemplároch,
 • občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/,
 • úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia pozostalých,
 • úkon nie je spoplatnený.

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzv. rodný list, sobášny list, alebo úmrtný list, osobe, ktorej sa zápis týka alebo rodinného príslušníka
Spôsob vyžiadania:

 • osobne v kancelárii matričného úradu,
 • písomne,
 • správny poplatok 5,00 € za každý exemplár.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti

UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ
Matričný úrad na základe žiadosti občana podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR mu vydá potvrdenie k uzavretiu manželstva.
Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz

 

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY
Matričné udalosti štátnych občanov SR – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave. Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR. Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov. Za maloleté dieťa žiada o zápis o narodení rodič alebo starý rodič.
Potrebné doklady:

 • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /APOSTILLE/
 • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, zápis o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovanej koncovky a pod. Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené. Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené.

Odporúčanie: Pred uzavretím manželstva kontaktujte náš matričný úrad osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou.

 

PRIJATIE PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko. (Podrobne § 27 zák. č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
K vydaniu potvrdenia o prijatí predošlého priezviska sú potrebné doklady:

 • vyhlásenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo)
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 • sobášny list,
 • platný občiansky preukaz

 

ORGANIZOVANIE OBČIANSKYCH OBRADOV
Občianskym obradom rozumieme:

 • uvítanie detí do života
 • sobáše
 • jubilejné sobáše

Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne na matričnom úrade.

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN
Obec vykonáva osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v stránkové dni:

 • osvedčenie podpisu - správny poplatok 1,50 €
 • osvedčenie fotokópie – každá začatá strana - správny poplatok 1,50 €

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.
Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčovanie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

 


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka