Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci OZ 2019-2022

Poslanci

Mgr. Vojtech Elek - zástupca starostu

Adresa: Slobody 199

Mobil: 0904 385 072

E-mail: velek@zoznam.sk

Kandidát politickej strany: MOST-HÍD
Rajón poslanca:Slobody č.1-54,192-222,444.


 

Július Kovács

Adresa: Slobody 213

Mobil: 0904 086 574

Kandidát politickej strany: SMK-MKP
Rajón poslanca: ulica č. Družby číslo 187-189, 256-268, 313-320, 421-423, 439, 445
Poslanec zložil sľub poslanca dňa 25.01.2019


 

Ing. Csaba Pál

Adresa: Červenej armády 138

Mobil: 0911 432 662

E-mail: palcsaba@azet.sk

Kandidát politickej strany: SMK-MKP
Rajón poslanca: Červenej armády č.83-141.


 

Msc., BA (Hons) Daniel Csúr

Adresa: Slobody 27

Mobil: 0902 126 561

E-mail: daniel@csur.sk

Kandidát politickej strany: NEKA
Rajón poslanca: Kúpeľná č. 142-164.


 

Ján Klembusz

Adresa: Družstevná 350

Mobil: 0903 531 876

E-mail: jan.klembusz@velkyblh.sk

Kandidát politickej strany: SMER- sociálna demokracia
Rajón poslanca: Družstevná 223 - 255, 321 - 359,
426, 427, 430, 431, 441- 443.


 

Tibor Csúr

Adresa: Slobody 27

Mobil: 0903 552 324

E-mail: tibor.csur@gmail.com

Kandidát politickej strany: NEKA
Rajón poslanca: ul. SNP č. 360-370, 407-420.


 

Gabriel Peššei

Adresa: SNP 376

Mobil: 0908 969 105

E-mail: gabriel.pessei@velkyblh.sk

Kandidát politickej strany: MOST-HÍD
Rajón poslanca: ulica Mieru č. 269-312
Poslanec zložil sľub poslanca dňa 25.01.2019


 

Mgr. Karol Gál

Adresa: Červenej armády 84

Mobil: 0903 557 639

E-mail: galkarol@pobox.sk

Kandidát politickej strany: NEKA
Rajón poslanca: ul. Červenej armády č. 55-79, 165-186, 429,447,448,453.
Poslanec zložil sľub poslanca dňa 21.12.2018
 

Gabriel Vincze

Adresa: Slobody 24

Mobil: 0903 554 796

E-mail: z.demeterova@centrum.sk

Kandidát politickej strany: MOST-HÍD
Rajón poslanca: ul. SNP č.371- 406.
Poslanec zložil sľub poslanca dňa 21.12.2018


 

 

 

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

 

1.Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2.Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona.10b)

3.Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

4.Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka