Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Úradná tabuľa

Oznamy - prehľad

Cenné papiere - Divyd. s. r. o., Trstinská 11, 841 06 Bratislava


 

Výsledky komunálnych volieb konaných 10.11.2018


 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ a MŠ Teplý Vrch


 

Verejný opis veci - guľovnica


 

Verejný opis veci


 

Ďakovný list


 

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho pracovníka


 

Zámer obce (ul.SNP) schválený v OZ 19.10.2018


 

Ponuka na odpredaj nehnuteľného majetku


 

Výzva na voľby do Rady školy pri ZŠ a MŠ


 

VZN č. V2017-1 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľký Blh na I. polrok 2019


 

Dodatok č. 1 k VZN č. V2016-3 o nakladaní s komunálanym odpadom a drobným stavebným odpadom ....


 

Oznámenie zámeru Obce Veľký Blh o prevode majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa


 

Dodatok č. 1 k VZN č. V2010-2 o správe pohrebiska a domu smútku.


 

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov


 

VZN č. V2017-2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.


 

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. V2016-3 o nakladaní s komunálnym odpadom


 

Voľby do samosprávy obcí v roku 2018 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK: ocu@velkyblh.sk


 

Verejná vyhláška stavebné povolenie Veľký Blh splašková kanalizácia II.stavba


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018


 

Návrh rozpočtu - 2018 -2019 - 2020


 

OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí


 

Zákon č 180/2014 Z.z. - priestupky pri voľbách


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Právo voliť a byť volený


 

VZN 2017-1 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb - návrh


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


 

Africký mor ošípaných - informovanie občanov


 

Oznámenie o zrušení TP


 

Verejná vyhláška


 

Zaburinenie pozemkov


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 4.10.2017


 

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva


 

Oznam pre rodičov


 

Pošta Veľký Blh - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť


 

Výberové konanie na obecnom úrade na pracovnú pozíciu technik-koordinátor


 

Záverečný účet za rok 2017


 

Výberové konanie na miesto učiteľky v Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Veľký Blh


 

Záverečné stanovisko vydané OÚ Banská Bystrica-oddel.ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BB kraja na roky 2016-2020.


 

Výberové konanie na miesto učiteľky v MŠ


 

Oznámenie zámeru priameho predaja majetku obce Veľký Blh - ul. SNP


 

Oznámenie zámeru obce priameho predaja majetku obce Veľký Blh - Marián Rácz.


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Elek L.


 

Oznámenie o uložení zásielky


 

Výberové konanie na prac. miesto terénneho sociálneho pracovníka v obci Gemerská Ves


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


 

Nájomná zmluva - dom smútku - návrh


 

Opatrenia zamerané na predchádzanie zaburinenia pozemkov Verejná vyhláška


 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Blh č. V2017-2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - NÁVRH


 

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva


 

Voľby VÚC 2017 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK ocu@velkyblh.sk


 

Pozvánka -15.6.2017


 

Nájomná zmluva - dom smútku - pred schválením OZ


 

Oznámenie zámeru priamej kúpy majetku obce.


 

Dodatok č. 1 k VZN č. V2013-2 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni


 

VZN obce Veľký Blh č. V2016-3 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a zneškodňovanie kalov zo septikov


 

Záverečný účet 2016


 

Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce


 

VZN obce Veľký Blh č. V2016-2 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Veľký Blh


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Blh na 1. polrok 2017


 

Návrh rozpočtu


 

Návrh VZN - plnenie povinnej školskej dochádzky r. 2017


 

Dodatok č. 3 k VZN obce Veľký Blh č. 2/2009 o verejnom poriadku na území obce Veľký Blh


 

Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce - krajčírstvo, Second Hand


 

VZN obce Veľký Blh č. V2016-1 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ


 

Ochrana úrody pred požiarmi - upozornenie !!!


 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce


 

Ponuka na odpredaj nehnuteľného majetku


 

Voľné pracovné miesto - samostatný odborný referent obce


 

Upozornenie a výzva - základná starostlivosť o poľnohospodársku pôdu


 

Návrh dodatku č. 3 k VZN o verejnom poriadku


 

PHSR na obdobie 2016 -2022


 

Oznámenie o zrušení TP Dávid Szendrei


 

Záverečný účet - 2015


 

Rozhodnutie k Stratégia rozvoja vedeného komunitou/CLLD/


 

VZN o miestnej dani za ubytovanie


 

D R A Ž B A


 

Oznámenie o strategickom dokumente- CLLD


 

Vyhradenie pôsobnosti obce - výrub drevín


 

VZN na určenie vylepovania plagátov počas volebnej kampane

VZN  na určenie vylepovania plagátov počas volebnej kampane
viac...


 

Rozpocet obce na rok 2016


 

Návrh VZN Plnenie povinnej školskej dochádzky


 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


 

Schválenie zámeru predaja majetku obce


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky- Informácie pre voliča


 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN za odpady č. V2013-4


 

Választások a Szlovák Kőztársaság Nemzeti Tanácsába - Tájékoztató a választópolgár részére


 

Návrh VZN o miestnej dani za ubytovanie


 

Rozsah hodnoteniaRegionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) BBSK


 

Verejná vyhláška č.j. OU-RS-PLO-2015/017553-003


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce


 

Verejná vyhláška - pozvánka


 

Záverečný účet obce 2014


 

Ponuka na odpredaj majetku


 

Verejná vyhláška o oznám. miesta ulož. písomností


 

Verejná vyhláška - oznámenie rozhodnutia , poľovný revír Vereš


 

Zverejnenie elektronickej adresy obce na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie starostovi obce


 

Verejná vyhláška -Územné rozhodnutieVedenie optickej siete-Blžská dolina Veľký Blh


 

Verejná vyhláška č.j.OU-RS-PLO-2015/017553-001


 

Verejná vyhláška -Žiadosť o uznanie spol. poľ. revíru Vereš-


 

Verejná vyhláška - pozvánka PR Vereš


 

Oznámenie zámeru predja majetku obce


 

Verejná vyhláška - poľovný revír Peséta - Teháň -rozhodnutie


 

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa § 9a, odst.8, písm.e) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neksorších predpisov


 

Verejná vyhláška Vedenie opt. siete- Blžská dolina Veľký Blh


 

Verejná vyhláška- Žiadosť o zmenu hraníc v poľ. revíri Peséta-Teháň


 

D O T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Teplý Vrch na roky 2015 – 2022

D O T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Teplý Vrch na roky 2015 – 2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Teplý Vrch
na r ...viac...


 

Upozornenie a výzva Okresného úradu Rim. Sobota, pozemkový a lesný odbor


 

Verejná vyhláška- oznámenie rozhodnutia č. OU-RS-PLO-2015/011355


 

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí územ. konaniaRealizácia optických sietí......


 

Verejná vyhláška- Pozvánka /poľ.revír Peséta-Teháň


 

Plán kontrolnej činnosti za II.polrok 2015


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Szilárd Balog


 

Verejná vyhláška, Žiadosť o uznanie spol. poľov. revíru Vereš


 

Pozvánka - Zhromaždenie vlastníkov poľov. pozemkov- poľov. revír Vereš


 

Verejná vyhláška -zvolávanie zhromaž. vlast. poľov. revír Špane Pole


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektr. č. 379/2015 dňa 28.5.2015


 

Pozvánka na valné zhromaždenie - 27.5.2015


 

Verejná Vyhláška- Žiadosť o uznanie spol. poľov. revíru Dražice


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny


 

Verejná vyhláška - poľovný revír Dražice


 

Prenájom priestorov Starosta obce navrhuje zámer prenajať nebytové priestory:

1./ ambulancie všeobecného lekára, nachádzajúce sa v budove zdravotného strediska vo Veľkom Blhu na ulici Slobody súpisné číslo 222, evidovanej KÚ Rimavská Sobota na LV č. 42, parcele CKN 545, KÚ V ...viac...


 

Výzva Obvodného pozemkového úradu


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


 

Zasadnutie OZ dňa 25.06.2013 o 18:00 v zasadačke OcU


 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V RIMAVSKEJ SOBOTE
_______________________________________________________________________________________
V SÚLADE S § 21, PÍS ...viac...


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


V SÚLADE S § 21, PÍSMENA  N) ZÁKONA Č. 314/2001 Z. Z. O OCHRANE
PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE § 2 ODS. 2 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. ...viac...


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu -Pavel Šesták


 

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby


 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu - Víťazoslav Sonkoly


 

Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva


 

Dodatok č. 1 k VZN obce Veľký Blh č. 6/2012


 

Upozornenie na zahájenie vykurovacieho obdobia 2013


 

Verejná vyhláška


 

Verejná vyhláška


 

Oznámenie o zrušení Zhromaždenia vlastníkov2014


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky


 

Rozhodnutie -Územný plán veľkého územného celku BBSK


 

žiadosť o výrub drevín


 

Upozornenie - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


 

Vyhradenie miesta na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampani Voľby do EÚ parlamentu


 

Výzva- OÚ, pozemkový a lesný odbor Rim. Sobota


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ - Alapiskola Veľký Blh - Nagybalog


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ -Óvoda Veľký Blh


 

Verejná vyhláška- poľovný revír Panica - Valice


 

Počet obyvateľov obce Veľký Blh


 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie


 

Určenie počtu poslancov


 

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Veľký Blh


 

Oznámenie o zámere obce predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/212 o miestnej dani z nehnuteľností - návrh


 

Návrh rozpočtu pre rok 2015


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti


 

Verejná Vyhláška -Oznámenie o zahájení konan. o predĺžení stav. povolenia Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba


 

Trojročný rozpočet


 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnej dane z nehnuteľností - schválený


 

Verejná vyhláška, stavebné povolenie, V.Blh splašková kanal. II. stavba


 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ vo Veľkom Blhu


 

Verejná vyhláška PZ Panica - Valice


 

Oznámenie o odstúpení zo spoluzvolania


 

Verejná vyhláška - Pozvánka


 

Verejná vyhláška 45 Oznámenie o mieste ulož. písomnosti


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Verejná vyhláška-pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov....


 

Verejná vyhláška Žiadosť o uznanie spoločného poľovného revíru Dražice


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka