Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávania - Profil VO

Vyzva na dodavatela PD.pdf(716.4 kB)Vyzva na dodavatela PD.pdf
Oznamenie o vysledku Projekt JM s.r.o..pdf(905.9 kB)Oznámenie o výsledku

 OBEC VEĽKÝ BLH

Obecný úrad
Družstevná 354 IČO: 00319198 starosta
980 22 Veľký Blh DIČ: 2021230530 Tel: 047/56 96 393
Tel: 047/58 12070 Banka: VUB Rimavská Sobota Mobil: 0903 55 23 24
Fax: 047/58 12071 č. ú.: 1264372451/0200 e-mail: starosta@velkyblh.sk
e-mail: ocu@velkyblh.sk
V Ý Z V A
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka
podľa §9, ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie projektovej dokumentácie
pre realizáciu stavby s názvom „Komunitné centrum Veľký Blh“
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Veľký Blh
Sídlo: Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh
IČO: 00339198
DIČ: 2021230530
Telefón: +421 (0)47 58 120 70
Stránkové hodiny: pondelok, streda a piatok: 8:00-12:00, 13:00-16:00
utorok a štvrtok: 8:00-12:00
Kontaktná osoba: Tibor Csúr, starosta obce
E-mail: starosta@velkyblh.sk
2) Miesto dodania predmetu zákazky:
Obecný úrad Veľký Blh
3) Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
4) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie
5) Variantné riešenie:
Nie
6) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Uplynutie lehoty na dodanie predmetu zákazky: dňa 03.03.2014
Doručenie poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej
adrese.
7) Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
s názvom „Komunitné centrum“ v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov–
konkrétne:
a) Vypracovávanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre realizáciu stavby – 4 paré
Jedná sa o jednoduchú stavbu do 300m2 s jedným nadzemným podlažím.
OBEC VEĽKÝ BLH
Obecný úrad
Družstevná 354 IČO: 00319198 starosta
980 22 Veľký Blh DIČ: 2021230530 Tel: 047/56 96 393
Tel: 047/58 12070 Banka: VUB Rimavská Sobota Mobil: 0903 55 23 24
Fax: 047/58 12071 č. ú.: 1264372451/0200 e-mail: starosta@velkyblh.sk
e-mail: ocu@velkyblh.sk
8) Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný predmet : 71320000-7 (Inžinierske projektovanie)
9) Podmienky účasti:
Subjekt, ktorý je oprávnený podnikať a dodávať predmet zákazky.
10) Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo prístup
k dokumentom:
Uplynutie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: dňa 10.02.2014 do 12:00
hod.
11) Termín obhliadky miesta dodania zákazky:
Termín obhliadky miesta dodania zákazky: dňa 10.02.2014 o 13:00 hod.
12) Lehota na predloženie cenových ponúk:
Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: dňa 17.02.2014 do 12:00 hod.
Doručenie poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej
adrese. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EURO.
Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len
od úspešného uchádzača.
Platnosť cenových ponúk do 14.5.2014.
13) Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku
v lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
14) Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH, resp. celková cena.
Dňa: 5.2.2014
V: Veľký Blh
.........................………………………............................
Tibor Csúr, starosta obce
Meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby verejného
obstarávateľa zodpovednej za prieskum trhu


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka