Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
na školský rok 2013/2014

ZÁPIS  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY
na školský rok 2014/2015

  V zmysle § 59 školského zákona, § 3 ods. 2  vyhlášky MŠ  SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009
Z. z.  o materskej škole  sa zápis detí do Materskej školy ul. Kúpeľná 151, Veľký Blh

uskutoční
denne od 18. februára  do 28. februára
od 10:00  do 16:00 hod.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:
- písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok
- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
(ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie)
- k nahliadnutiu rodný list dieťaťa

 

Písomné  rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. marca bežného roku.

 

 

Veľký Blh 18.02.2013

                      Bc. Eva Miková
                       Riaditeľka MŠ

 

Podmienky  prijímania detí do Materskej školy:

  • § 59 ods. 1,   2  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • § 3 ods. 1, 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. o materskej škole
  1. 1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku
  2. 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  3. 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok  veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ  prerokované pedagogickou radou MŠ

 

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a k 31. augustu 2013 dovŕšia tretí rok veku.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a obaja zákonní zástupcovia sú v pracovnom pomere.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje materskú školu.
  4. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a vo Veľkom Blhu majú trvalé bydlisko.
  5. V priebehu školského roku sa prijímajú deti iba v prípade ak to dovolí kapacita materskej školy.

 

 

Veľký Blh  18.02.2013


                                                                                        Bc. Eva Miková
 

Budova materskej školy


 

Regionálna rozvojová agentúra

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka